Utbildning

De flesta har en del kunskap om första hjälpen vid fysisk skada. De vet vad de ska göra om någon får en stor blödning eller sätter i halsen. Många kan hjärt- och lungräddning. Desto färre känner sig trygga och vet vad de ska göra när någon blir psykiskt sjuk, när någon säger att de inte längre orkar leva, eller när någon får en panikattack eller blir psykotisk. Då psykisk ohälsa drabbar en stor del av befolkningen är det viktigt att vi kan stötta och hjälpa till.

MHFA – Mental Health First Aid

MHFA – Första Hjälpen till Psykisk Hälsa, kommer från början från Australien och är ett evidensbaserad utbildningsprogram. I slutet av 2010 gav Sveriges regering Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska institutet i uppdrag att genomföra en pilotstudie i Sverige, vilket föll väl ut.

Programmet riktar sig till både allmänhet och till olika personalgrupper som i sitt arbete träffar människor med psykiska problem. Utbildningen finns i tre versioner, barn/ungdom, vuxen och äldre. Under utbildningen får deltagarna kunskap om olika psykiska sjukdomar samt de kristillstånd som kan bli konsekvensen av detta. Deltagarna lär sig, med hjälp av en handlingsplan, att bedöma och hantera situationen i väntan på eventuell professionell hjälp. Handlingsplanen bygger i korthet på att lära sig lyssna utan att värdera, ge bekräftelse och erbjuda information, uppmuntran till att söka lämplig professionell hjälp samt att uppmuntra användandet av självhjälpsstrategier. Under de senare åren använder alltfler länder MHFA och den senaste noteringen är att vuxenversionen används i 27 länder, ungdomsversionen i 12 länder och äldre versionen i fyra länder.

Jag erbjuder utbildning i alla tre versioner. Kommuner, regioner, företag, intresseorganisationer m.m. kan boka in utbildningen som fyra halvdagars utbildning eller som två heldagars utbildning. Varje grupp kan ha minst 8 och maximalt 12 deltagare.

MHFA-Standard (Vuxenversion)

Första hjälpen-kursen är en 12-timmars kurs. Den kan ges som fyra halvdagar eller två heldagar. Kursen lär ut om de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna och hur tecken på olika slag av psykiskt lidande kan vägleda oss att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt. Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad person tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills personen fått lämplig professionell hjälp. Kursen lär ut en handlingsplan. Den lär också ut var det lokalt går att söka professionell hjälp. I kursen ingår träningsmoment, gruppövningar och åskådliggörande filmer.

MHFA – Ungdomsversion

Första hjälpen-programmet finns också med särskild inriktning mot ungdomar i åldersgruppen 12-18 år, kan även appliceras på barn. Ungdomskursen, som är en 14-timmarskurs, är avsedd för vuxna som i sin vardag har nära kontakt med ungdomar, exempelvis skolpersonal, socialtjänstpersonal eller föräldrar/vårdnadshavare. Förutom beskrivning av de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna finns ett avsnitt om ungdomsutveckling, ett om ätstörningar och ett om reaktioner vid traumatiska händelser hos ungdomar. Huvudmålet är på samma sätt som i vuxenprogrammet att lära ut en handlingsplan som inriktar sig mot mötet med en ung person i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa. Programmet är översatt till svenska och anpassat till svenska förhållanden.

MHFA – Äldreversion

Numera finns även en version av Första hjälpen till psykisk hälsa för äldre som tagits fram i Sverige och som delvis bygger på det australiensiska programmet. Kursens mål är att vidga kunskapen om psykisk ohälsa bland äldre personer från 65 år och framåt. Kursen är en 12-timmarskurs som behandlar åldrande och olika kristillstånd som är vanliga hos äldre men också olika psykiatriska sjukdomar och hur du kan upptäcka dessa. I kursen behandlas även demenssjukdomar, Parkinsons sjukdom, konfusion/delirium, samt matproblem och undernäring. Fokus i programmet är, som i övriga MHFA-kurser, handlingsplanen och bemötandet av en äldre person med tydliga problem.

Bokning av utbildning

Är ni intresserade av att boka en utbildning till er personalgrupp eller era deltagare är ni välkomna att kontakta mig.